REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.hydraulika-slask.pl.
 

Sprzedawcą jest Abcenter Beata Stójkiewicz dostępny pod adresem 41-800 Zabrze, ul.Krótka 34, prowadząca działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 648-143-83-96.

 

Adres i Kontakt na potrzeby korespondencji, reklamacji i zwrotów jest następujący:

- Abcenter Beata Stójkiewicz, 41-800 Zabrze, ul.Krótka 34

- pod numerem telefonu: 511 997 364,

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: hydraulika@hydraulika-slask.pl

 

§ 1

Zasady ogólne

 

    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.hydraulika-slask.pl/weze/koncowki/klimatyzacji/

    Sklep prowadzi sprzedaż części do klimatyzacji.

    Produkty oferowane w sklepie http://www.hydraulika-slask.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

    Oferta sklepu obejmuje również produkty używane, o czym wyraźnie informuje Sprzedający wystawiając taki produkt na sprzedaż.

    Cena każdego produktu zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena produktu nie zawiera jednak kosztów wysyłki.

 

§ 2

Koszty i termin wysyłki

 

    Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

    Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Pocztą Polską. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Sprzedawcy.

    Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Wysłanie zamówionego produktu ma miejsce w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty, nie uwzględniając dni weekendowych i świątecznych.

    Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

 

 

§ 3

Płatności

 

    Na każdy sprzedany produkt wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

    Płatność za zamówiony produkt może nastąpić za pośrednictwem przelewem na konto bankowe sklepu.

    Termin zapłaty wynosi 3 dni od dnia zakupu.

 

§ 4

Odstąpienie od umowy

 

    Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres.

    Konsumentowi jednak zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

    Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).

 

 

§ 5

Reklamacje

 

    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

    Pismo okres´laja?ce żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady nalez˙y przesłać na nasz adres hydraulika@hydraulika-slask.pl

    Na pismo reklamacyjne odpowiemy jak najszybciej, nie później niż w 14 dni.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

    Zobowia?zujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawa? o s´wiadczeniu usług droga? elektroniczna? z dnia 18 lipca 2002 roku.

    Nie pobieramy żadnych opłat za komunikację.

    Przestrzegamy zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

    Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sa?d właściwy miejscowo i rzeczowo.

    W przypadku niezgodnos´ci jakiejkolwiek cze?s´ci udzielonych przez nas informacji z obowia?zuja?cym prawem deklarujemy bezwzgle?dne podporza?dkowanie sie? i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem błedu, a nie celowym działaniem.

                                               Gwarancja:

           Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:


    produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,
    plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu,
    wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,
    usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż w takim warsztacie),
    usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
    PRZESYŁKA:
    nie odpowiadamy za uszkodzenia w transporcie w związku z powyższym należy dokładnie sprawdzić stan
    przesyłki w obecności kuriera!!!za uszkodzenia w transporcie odpowiada przewożnik i to do niego
    neleży składać reklamacje!!

 

 

PEŁNOMOCNICTWO NA WYSYŁKI REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ

    Składając zamówienie w naszym sklepie, kupujący automatycznie udziela nam pełnomocnictwa na zawarcie w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, na nadanie przesyłki na jego koszt.

    Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.

    Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na paragonie lub fakturze VAT. Uwzględnione tam będą koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec klienta usługi transportowej- nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków.

    Jeśli kupujący nie akceptuje tak określonej umowy i nie udziela sprzedającemu takiego pełnomocnictwa, jest zobowiązany doliczyć do kosztów przesyłki podatek VAT w wysokości 23% oraz wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto.

    Brak zgody na udzielenie pełnomocnictwa musi zostać przesłany e-mailem.
ABcenter
ul. Krótka 34
41-806 Zabrze

Godziny otwarcia:
Pon-Pią: 8:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00

Telefon: +48 696 48 20 90

E-mail:
hydraulika@hydraulika-slask.pl

 Hydraulika-slask.pl